Verovapaus EU-eläkeläisille Portugalissa, poistumassa 2019

26. loka, 2018
12. heinä, 2018

Portugali ei veloita  Kryptovaluutoista saatuja voittoja

Portugalin suurin uutistoimisto, julkaisi tiedot, joiden mukaan maan veroviranomaiset eivät veloita Cryptovaluutta-kaupankäynnistä johtuvia voittoja.

Aiemmassa verotuksellisessa päätöksessä Portugalissa oli selkeästi määritelty tuloverovapautus ICO tokenien myynnistä tai ostamisesta. Tuon päätöksen mukaan, koska digitaalisen valuuttakurssivoiton kattamia tuloluokkia ei ole, ei ole velvollisuutta sisällyttää niitä yksittäisten henkilöiden verotulojen ilmoittamiseen.

Portugal will not tax Cryptocurrency gains

The biggest news agency in my country, Portugal, just released the information that or Country’s Taxing Entities will not charge any fee related to profits obtained due to Cryptocurrency’s trading.

An earlier tax ruling in Portugal had clearly defined income tax exemptions for the sale or purchase of tokens. As per that ruling, since there is no revenue category covering digital currency gains, there is no requirement to include them when filing individual tax income returns.

2. touko, 2018

 

"Perustuslakityöryhmä -Portugali"

Julkisuuteen on Hallituksen toimesta tiedotettu, että Hallitus hakee Eduskunnalta valtuutta irtisanoa nyt voimassaolevan valtio- ja verosopimuksen yksipuolisesti, koska Portugal vitkuttelee uuden sopimuksen voimaansaattamista eikä ole antanut sitä Parlamentilleen. 

Tarvetta irtisanomiseen ei ole. 
Ehdotuksen tarkoituksena on painostaa toinen osapuoli, Portugal saattamaan osapuolten neuvottelema uusi vastaava sopimus voimaan Suomen asettamaan määräaikaan mennessä.  Verosopimuksen mukaan vanha vuoden 1970 verosopimus lakkaa olemasta voimassa samalla hetkellä, kun uusi, Suomen jo ratifioima sopimus tulee voimaan. 

Suomi pakottaa toista suvereenia valtiota sopimukseen.
Suomi irtisanoisi sopimuksen painostaakseen Portugalia saattamaan uuden verosopimuksen ratifioinnin loppuun asettamassaan määräajassa siten, että uusi sopimus tulisi voimaan 1.1.2019.  Kuuluuko menettely oikeusvaltion toimintatapoihin? 

Muutos tulee aikanaan.
Ensisijainen syy irtisanomiselle tosiasiassa on, että Suomi haluaa päästä verottamaan Portugaliin maksettavia yksityisen sektorin eläkkeitä. 1.1.2019 alkaen, huolimatta e.m. määräaikaisen verovapauden antavasta verolaista. Tämä on valtion kohdistama ajojahti pientä eläkeläisryhmää kohtaan. Kaiken taustana on poliittisten irtopisteiden keruu, koska vaalit lähestyvät. Portugaliin muuttaneet, ”veropakolaisiksi” syyllistetyt eläkeläiset ovat toimineet voimassaolevien sekä Suomen että Portugalin lakien ja sopimusten sallimissa puitteissa. Syyllistämiseen ei ole muuta perustetta kuin politiikka, joka ammentaa voimansa kateudesta. Eläkeläisiä on n. 500, joista n. 380 saa eläkkeensä verosta vapaana. Muutos tulee aikanaan, sen jälkeen kun Portugal on käsitellyt uuden sopimuksen oman lainsäädäntönsä mukaisesti. 

Ei pelkästään verovapaus
Poliitikoista kukaan ei ole julkisesti noteerannut sitä tosiasiaa, että enin osa näistä eläkeläisistä ei kykene elämään Suomessa ilman yhteiskunnan tukia, koska eläke ei riittäisi elämiseen Suomessa. Portugalissa suomalaisen eläkkeen ostovoima  on + 40% verrattuna Suomen hintatasoon. Tämä seikka on jätetty Suomessa huomiotta Portugalin verokeskustelussa.

Valtiosopimuksen irtisanomisesta
Oikeustieteen professori Marjaana Helminen lausui Valtiovarainministeriön 17.2.2016 pyytämänä lausuntona, aiemmasta, vastaavasta irtisanomisehdotuksesta (16.2.2016/M.O) 18.2.2016 m.m; ”Kansainvälisen sopimuksen irtisanominen on äärimmäinen keino, eikä siihen siksi tulisi ryhtyä kevein perustein. Irtisanominen olisi poliittisesti kiusallista ja irtisanominen välttämättä johtaisi myös kaksinkertaisen verotuksen tilanteiden lisääntymiseen”. 

Portugal suorittaa valmistelua sopimuksen hyväksymiseksi
Portugalin osalta uusi sopimus on valmisteltavana Parlamentille esittämistä varten. Viimeinen tieto on, että se on Portugalin Ulkoministeriön tutkittavana. 

Suomalaisille poliitikoille on vaikea ymmärtää se, että Portugalin perustuslain mukainen (artikla 8) valtiosopimuksen voimaansaattaminen poikkeaa Suomen vastaavasta menettelystä. Portugal vie uuden sopimuksen valmistelua eteenpäin oman valmisteluprosessinsa mukaisesti ja omassa aikataulussaan. 

Vitkuttelu pitää osoittaa todeksi
Suomen virkamiesten ja poliitikkojen on, kuten yleensäkin kansainvälisissä asioissa, mahdotonta ymmärtää, että Portugalin mahdollista vitkuttelua asian käsittelyssä pitää arvioida Portugalin lainsäädäntöprosessin pohjalta. Viivyttely-väitteen perusteella, ennen kuin siitä on esitetty Portugalin lakiin perustuva näyttö, hallituksen esityksestä ei pidä tehdä päätöstä. Oikeusvaltiossa, jota Suomi väittää olevansa, lakeja säädetään tosiasioiden perusteella, ei luulojen ja väitteiden perusteella. 

Sopimuksessa ei ole asetettu aikarajaa sen hyväksymiselle
Uuden sopimuksen tullessa voimaan, vanha 1970 vuoden sopimus päättyy itsestään. Menettelyjen loppuunsaattamiselle ei ole asetettu määräaikaa eikä sanktiota mahdollisesta viivästymisestä. Määräaikaa ei voi jälkeen päin asettaa yksipuolisesti. Siksi irtisanominen on pakottamista, jota ei voida pitää hyväksyttävänä valtioiden välillä.

Harhaanjohtava toteamus Portugalin menettelystä
Hallituksen esityksen (36/2018 vp) lausutaan tosiasiana, että Portugal ei ole hyväksynyt uutta sopimusta. Tosiasiasiallinen tilanne on, että Portugal käsittelee sopimusta ja valmistelee sen hyväksymistä Portugalin lainsäädäntöprosessin ja aikataulun mukaisesti. Toteamus esityksessä on päättäjiä ja julkisuuta harhaanjohtava. Se on tarkoitushakuinen. 

Suomi pyrkii sopimuksettomaan tilaan
Toiseksi ehdotuksesta ilmenee, että uuden sopimuksen voimaantulo voi viivästyä. Siksi vanha sopimus ehdotetaan irtisanottavaksi. Suomi siis pyrkii sopimuksettomaan tilaan. Silloin ei olisi voimassa vanhaa eikä uutta sopimusta kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi. Ehdotuksessa ei oteta huomioon Prof. Helmisen 18.2.2016 antamaa lausuntoa valtiosopimuksen irtisanomisesta ja sen mahdollisista vaikutuksista. 

Julmaa politiikkaa
EU-lainsäädäntö hoitaa ongelmien ratkaisemisen kahdenkertaisen verotuksen tilanteissa. Kahdenkertaisen verotuksen piiriin tulisivat automaattisesti eräät eläkkeet, luovutusvoitot, ansiotulot, liiketulo, rojaltit, eräät vuokratulot, korkotulot, ammattitulot jne. Esityksessä vähätellään kahdenkertaisen verotuksen tilanteita. Siinä näkyy Suomen tarve, mutta verovelvollisen aseman heikentymiseen ei uhrata ajatustakaan. Tämä on julmaa politiikkaa.

Siinä 500 suomalaista asetetaan verotuksellisesti ”heitteille”.  Heitteille siksi, että oikaisun hakeminen kahdenkertaisen verotuksen seuraamuksiin jää verovelvolliselle. 

Taloudelliset vaikutukset puuttuvat 
Hallituksen esityksessä mainitaan arvio, että irtisanomisen vaikutuksena Suomi saa lisää veroja 3-6 miljoonaa euroa vuositasolla. Arviosta puuttuu toinen puoli, menot yhteiskunnalle. Ne eläkeläiset, jotka nyt asuvat pysyvästi Portugalissa ja ovat verovelvolliset Portugalille kaikista maailmanlaajuisista tuloistaan, muuttavat pysyvästi Suomeen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. Muuttajat aiheuttavat rasituksen Suomen sosiaaliturvamenoille. Tämä koskee kaikkia eläkeläisiä riippumatta siitä, onko heillä ”yksityisen eläkkeen” verovapaus vaiko ei. Kun Suomi verottaa niin kuin verottaa eläkkeitä ja elinkustannukset nousevat, osa paluumuuttajista joutuu asumistuen, toimeentulotuen ja muiden tukien piiriin. Osa eläkeläisistä on terveydellisistä syistä Portugalissa, muutto takaisin Suomeen lisää julkisia terveydenhoitomenoja. 

Esityksestä puuttuu faktoihin perustettu arvio verotuoton nettomäärästä. Se on vähäisempi kuin esitetty 3-6 miljoonan Euron verotuotto. 

Valmistelu on puutteellinen, sitä on täydennettävä lisäselvityksillä

Ennen kuin Hallituksen esitys viedään täysistunnon päätettäväksi Eduskunnassa, tulee päätösesitykseen liittää Valtiovarain valiokunnan selvitykset:

1) Mikä on verotuoton nettovaikutus nykyisen verosopimuksen irtisanomisen jälkeen 1.1.2019 jälkeen.

2) Missä vaiheessa Portugalin hyväksymisprosessi etenee nyt ja erityisesti, pitääkö ehdotuksessa oleva väite paikkansa siitä, että Portugal ei ole hyväksynyt sopimusta.

3) Onko irtisanomisella vaikutuksia Suomelle ulkopoliittisissa suhteissa, koska irtisanomista pidetään lausunnon mukaan äärimmäisenä keinona, johon ei pidä ryhtyä kevein perustein.

4) Selvitetään, onko ehdotettu irtisanominen teko, joka on ristiriidassa Portugalille myönnetyn EU-tukipaketin kanssa.

5) Selvitetään, onko Valtiosopimukseen irtisanomisella pakottaminen sopusoinnussa Wienin yleissopimuksen määräysten kanssa (Sopimuksen pätemättömyys/Pakko). 

Mikäli hallituksen esitys viedään päätettäväksi esitetyssä muodossa ilman, että edellä lueteltuja, kohdissa 1) – 5) mainittuja selvityksiä ei ennen päätöksentekoa tehdä, on tämä osoitus puutteellisesta valmistelusta. Asia on silloin muuttunut yksinomaan poliittiseksi.  

Tuhotaanko irtisanomisella Suomen kansainvälistä mainetta ja mainetta oikeusvaltiona
Suomi tunnetaan kansainvälisesti valtiona, joka noudattaa sopimuksia, pitää sitoumuksensa ja jonka käyttäytyminen on ennakoitavaa. Nyt hallitus on käynnistänyt oudon menettelyn, joka voi tuhota Suomen asemaa kansainvälisessä yhteisössä. Miten hallituksemme olettaa jatkossa saavansa ymmärtämystä ja tukea ponnisteluilleen EU:ssa, jos Suomi osoittaa näin suoraviivaista ja tarkoitushakuista voimapolitiikka toista EU-valtiota kohtaan.

13. huhti, 2018
Hallitus haluaa irtisanoa verosopimuksen Portugalin kanssa. Portugalissa asuvan Pekka Pystysen mukaan muutos ei hetkauttaisi vuorineuvoksia.
Hallitus päätti torstaina esittää eduskunnalle Portugalin kanssa vuonna 1970 tehdyn verosopimuksen irtisanomista. Taustalla on Portugalin viivyttely uuden verosopimuksen toimeenpanossa.

Uusi sopimus allekirjoitettiin jo 1,5 vuotta sitten, mutta se ei ole voimassa, koska Portugalin parlamentti ei ole suostunut käsittelemään sopimusta.

Niinpä Sipilän hallitus on päättänyt vauhdittaa käsittelyä irtisanomalla vanhan verosopimuksen. Uusi sopimus antaisi Suomen verottaa Portugaliin muuttaneita eläkeläisiä.

Suomi teki vuonna 2016 uuden verosopimuksen Portugalin kanssa, koska vanha sopimus mahdollistaa yksityisen alan eläkkeiden nostamisen verovapaana Portugalissa. Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomen ja Portugalin välinen verosopimus ei nykyisellään vastaa käsitystä oikeudenmukaisesta eläkkeiden verotuksesta.

Portugalin käytäntö yksityisen alan eläkkeiden verovapaudesta on houkutellut Portugaliin muun muassa entisiä yritysjohtajia.

”Kirpaisee niitä, joilla pieni eläke” 

Neljä talvea Portugalissa viettänyt Pekka Pystynen sanoo, että Suomen hallituksen esitys naurattaa häntä. Hän itse maksaa eläkkeestään osittain veroja Suomeen. Pystysen puoliso maksaa koko eläkkeestään verot Suomeen.

– Minulla on yrittäjäeläke ja henkilökohtainen itse säästetty eläke, joista maksan verot Suomeen. Työeläke, joka on toisen palveluksessa ansaittu, on Portugalin lain mukaan 10 vuotta verovapaa myöntöajankohdasta lukien, Pystynen sanoo.

Hän arvostelee Suomen Portugalin kanssa vuonna 2016 tekemää verosopimusta.

– Uusi sopimus ei ole ollenkaan OECD:n mallisopimuksen mukainen. Siinä on monia ristiriitaisuuksia, hän ihmettelee.

Pystynen sanoo, ettei uusi sopimus hetkauttaisi niitä muutamaa vuorineuvosta, joiden on uutisoitu muuttaneen veropakolaisiksi Portugaliin.

Pystynen huomauttaa, että osa 500:sta Portugalissa asuvasta suomalaiseläkeläisestä on pienituloisia. Suomalaisia eläkkeensaajia on lähes puolitoista miljoonaa.

– Eniten uusi sopimus kirpaisisi niitä, joilla on pieni eläke, ja jotka ovat eläkkeellään saaneet kohtalaisen, elämiseen riittävän elannon alhaisten elinkustannusten kautta.

”Pitäisi hoitaa isompia asioita” 

Jo 15 vuotta Suomen talvea Portugalin auringon alle paenneet 75-vuotiaat Vuokko ja Martti Leppäniemi sanovat, että Suomen pitäisi olla tyytyväinen siitä, että osa eläkeläisistä asuu talvet muualla.

He huomauttavat, että Portugalissa talvensa viettävät eläkeläiset eivät esimerkiksi ole liukastelemassa Suomen jäisillä kaduilla ja he pysyvät ilmaston vuoksi terveinä pitkään.

– Tiedätkös kuinka paljonko se maksaa, kun käsi tai jalka menee poikki? Moni tulee tänne ihan vain terveyden vuoksi, Martti Leppäniemi sanoo.

Leppäniemen mukaan he eivät tarvitse iästään huolimatta minkäänlaisia lääkkeitä.

Leppäniemien mielestä Suomen kannattaisi yrittää ottaa tarvitsemansa rahat muualta kuin Portugalin suomalaiseläkeläisistä.

– Suomessa suurin ongelma on se, että joku viranomainen tarkastelee tikulla jotain asiaa, kun isompia asioita pitäisi hoitaa.

Heidän mielestään Suomen verottaja voisi laittaa mieluummin kuriin esimerkiksi veroparatiiseja hyväkseen käyttävät firmat.

Vuokko ja Martti Leppäniemeä verovapaus ei kosketa, koska he ovat asuneet Portugalissa niin pitkään. Portugali uudisti verotuskäytäntöjään vuonna 2010.

– Minulla ei ole siihen mitään tarvetta koskaan ollutkaan. Olen muuttanut tänne ilmaston, auringon ja kauniiden kukkasten vuoksi, Vuokko Leppäniemi toteaa.