2. touko, 2018

Puutteellista tietoa, virheellisiä perusteluita lainvalmistelussa

 

"Perustuslakityöryhmä -Portugali"

Julkisuuteen on Hallituksen toimesta tiedotettu, että Hallitus hakee Eduskunnalta valtuutta irtisanoa nyt voimassaolevan valtio- ja verosopimuksen yksipuolisesti, koska Portugal vitkuttelee uuden sopimuksen voimaansaattamista eikä ole antanut sitä Parlamentilleen. 

Tarvetta irtisanomiseen ei ole. 
Ehdotuksen tarkoituksena on painostaa toinen osapuoli, Portugal saattamaan osapuolten neuvottelema uusi vastaava sopimus voimaan Suomen asettamaan määräaikaan mennessä.  Verosopimuksen mukaan vanha vuoden 1970 verosopimus lakkaa olemasta voimassa samalla hetkellä, kun uusi, Suomen jo ratifioima sopimus tulee voimaan. 

Suomi pakottaa toista suvereenia valtiota sopimukseen.
Suomi irtisanoisi sopimuksen painostaakseen Portugalia saattamaan uuden verosopimuksen ratifioinnin loppuun asettamassaan määräajassa siten, että uusi sopimus tulisi voimaan 1.1.2019.  Kuuluuko menettely oikeusvaltion toimintatapoihin? 

Muutos tulee aikanaan.
Ensisijainen syy irtisanomiselle tosiasiassa on, että Suomi haluaa päästä verottamaan Portugaliin maksettavia yksityisen sektorin eläkkeitä. 1.1.2019 alkaen, huolimatta e.m. määräaikaisen verovapauden antavasta verolaista. Tämä on valtion kohdistama ajojahti pientä eläkeläisryhmää kohtaan. Kaiken taustana on poliittisten irtopisteiden keruu, koska vaalit lähestyvät. Portugaliin muuttaneet, ”veropakolaisiksi” syyllistetyt eläkeläiset ovat toimineet voimassaolevien sekä Suomen että Portugalin lakien ja sopimusten sallimissa puitteissa. Syyllistämiseen ei ole muuta perustetta kuin politiikka, joka ammentaa voimansa kateudesta. Eläkeläisiä on n. 500, joista n. 380 saa eläkkeensä verosta vapaana. Muutos tulee aikanaan, sen jälkeen kun Portugal on käsitellyt uuden sopimuksen oman lainsäädäntönsä mukaisesti. 

Ei pelkästään verovapaus
Poliitikoista kukaan ei ole julkisesti noteerannut sitä tosiasiaa, että enin osa näistä eläkeläisistä ei kykene elämään Suomessa ilman yhteiskunnan tukia, koska eläke ei riittäisi elämiseen Suomessa. Portugalissa suomalaisen eläkkeen ostovoima  on + 40% verrattuna Suomen hintatasoon. Tämä seikka on jätetty Suomessa huomiotta Portugalin verokeskustelussa.

Valtiosopimuksen irtisanomisesta
Oikeustieteen professori Marjaana Helminen lausui Valtiovarainministeriön 17.2.2016 pyytämänä lausuntona, aiemmasta, vastaavasta irtisanomisehdotuksesta (16.2.2016/M.O) 18.2.2016 m.m; ”Kansainvälisen sopimuksen irtisanominen on äärimmäinen keino, eikä siihen siksi tulisi ryhtyä kevein perustein. Irtisanominen olisi poliittisesti kiusallista ja irtisanominen välttämättä johtaisi myös kaksinkertaisen verotuksen tilanteiden lisääntymiseen”. 

Portugal suorittaa valmistelua sopimuksen hyväksymiseksi
Portugalin osalta uusi sopimus on valmisteltavana Parlamentille esittämistä varten. Viimeinen tieto on, että se on Portugalin Ulkoministeriön tutkittavana. 

Suomalaisille poliitikoille on vaikea ymmärtää se, että Portugalin perustuslain mukainen (artikla 8) valtiosopimuksen voimaansaattaminen poikkeaa Suomen vastaavasta menettelystä. Portugal vie uuden sopimuksen valmistelua eteenpäin oman valmisteluprosessinsa mukaisesti ja omassa aikataulussaan. 

Vitkuttelu pitää osoittaa todeksi
Suomen virkamiesten ja poliitikkojen on, kuten yleensäkin kansainvälisissä asioissa, mahdotonta ymmärtää, että Portugalin mahdollista vitkuttelua asian käsittelyssä pitää arvioida Portugalin lainsäädäntöprosessin pohjalta. Viivyttely-väitteen perusteella, ennen kuin siitä on esitetty Portugalin lakiin perustuva näyttö, hallituksen esityksestä ei pidä tehdä päätöstä. Oikeusvaltiossa, jota Suomi väittää olevansa, lakeja säädetään tosiasioiden perusteella, ei luulojen ja väitteiden perusteella. 

Sopimuksessa ei ole asetettu aikarajaa sen hyväksymiselle
Uuden sopimuksen tullessa voimaan, vanha 1970 vuoden sopimus päättyy itsestään. Menettelyjen loppuunsaattamiselle ei ole asetettu määräaikaa eikä sanktiota mahdollisesta viivästymisestä. Määräaikaa ei voi jälkeen päin asettaa yksipuolisesti. Siksi irtisanominen on pakottamista, jota ei voida pitää hyväksyttävänä valtioiden välillä.

Harhaanjohtava toteamus Portugalin menettelystä
Hallituksen esityksen (36/2018 vp) lausutaan tosiasiana, että Portugal ei ole hyväksynyt uutta sopimusta. Tosiasiasiallinen tilanne on, että Portugal käsittelee sopimusta ja valmistelee sen hyväksymistä Portugalin lainsäädäntöprosessin ja aikataulun mukaisesti. Toteamus esityksessä on päättäjiä ja julkisuuta harhaanjohtava. Se on tarkoitushakuinen. 

Suomi pyrkii sopimuksettomaan tilaan
Toiseksi ehdotuksesta ilmenee, että uuden sopimuksen voimaantulo voi viivästyä. Siksi vanha sopimus ehdotetaan irtisanottavaksi. Suomi siis pyrkii sopimuksettomaan tilaan. Silloin ei olisi voimassa vanhaa eikä uutta sopimusta kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi. Ehdotuksessa ei oteta huomioon Prof. Helmisen 18.2.2016 antamaa lausuntoa valtiosopimuksen irtisanomisesta ja sen mahdollisista vaikutuksista. 

Julmaa politiikkaa
EU-lainsäädäntö hoitaa ongelmien ratkaisemisen kahdenkertaisen verotuksen tilanteissa. Kahdenkertaisen verotuksen piiriin tulisivat automaattisesti eräät eläkkeet, luovutusvoitot, ansiotulot, liiketulo, rojaltit, eräät vuokratulot, korkotulot, ammattitulot jne. Esityksessä vähätellään kahdenkertaisen verotuksen tilanteita. Siinä näkyy Suomen tarve, mutta verovelvollisen aseman heikentymiseen ei uhrata ajatustakaan. Tämä on julmaa politiikkaa.

Siinä 500 suomalaista asetetaan verotuksellisesti ”heitteille”.  Heitteille siksi, että oikaisun hakeminen kahdenkertaisen verotuksen seuraamuksiin jää verovelvolliselle. 

Taloudelliset vaikutukset puuttuvat 
Hallituksen esityksessä mainitaan arvio, että irtisanomisen vaikutuksena Suomi saa lisää veroja 3-6 miljoonaa euroa vuositasolla. Arviosta puuttuu toinen puoli, menot yhteiskunnalle. Ne eläkeläiset, jotka nyt asuvat pysyvästi Portugalissa ja ovat verovelvolliset Portugalille kaikista maailmanlaajuisista tuloistaan, muuttavat pysyvästi Suomeen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. Muuttajat aiheuttavat rasituksen Suomen sosiaaliturvamenoille. Tämä koskee kaikkia eläkeläisiä riippumatta siitä, onko heillä ”yksityisen eläkkeen” verovapaus vaiko ei. Kun Suomi verottaa niin kuin verottaa eläkkeitä ja elinkustannukset nousevat, osa paluumuuttajista joutuu asumistuen, toimeentulotuen ja muiden tukien piiriin. Osa eläkeläisistä on terveydellisistä syistä Portugalissa, muutto takaisin Suomeen lisää julkisia terveydenhoitomenoja. 

Esityksestä puuttuu faktoihin perustettu arvio verotuoton nettomäärästä. Se on vähäisempi kuin esitetty 3-6 miljoonan Euron verotuotto. 

Valmistelu on puutteellinen, sitä on täydennettävä lisäselvityksillä

Ennen kuin Hallituksen esitys viedään täysistunnon päätettäväksi Eduskunnassa, tulee päätösesitykseen liittää Valtiovarain valiokunnan selvitykset:

1) Mikä on verotuoton nettovaikutus nykyisen verosopimuksen irtisanomisen jälkeen 1.1.2019 jälkeen.

2) Missä vaiheessa Portugalin hyväksymisprosessi etenee nyt ja erityisesti, pitääkö ehdotuksessa oleva väite paikkansa siitä, että Portugal ei ole hyväksynyt sopimusta.

3) Onko irtisanomisella vaikutuksia Suomelle ulkopoliittisissa suhteissa, koska irtisanomista pidetään lausunnon mukaan äärimmäisenä keinona, johon ei pidä ryhtyä kevein perustein.

4) Selvitetään, onko ehdotettu irtisanominen teko, joka on ristiriidassa Portugalille myönnetyn EU-tukipaketin kanssa.

5) Selvitetään, onko Valtiosopimukseen irtisanomisella pakottaminen sopusoinnussa Wienin yleissopimuksen määräysten kanssa (Sopimuksen pätemättömyys/Pakko). 

Mikäli hallituksen esitys viedään päätettäväksi esitetyssä muodossa ilman, että edellä lueteltuja, kohdissa 1) – 5) mainittuja selvityksiä ei ennen päätöksentekoa tehdä, on tämä osoitus puutteellisesta valmistelusta. Asia on silloin muuttunut yksinomaan poliittiseksi.  

Tuhotaanko irtisanomisella Suomen kansainvälistä mainetta ja mainetta oikeusvaltiona
Suomi tunnetaan kansainvälisesti valtiona, joka noudattaa sopimuksia, pitää sitoumuksensa ja jonka käyttäytyminen on ennakoitavaa. Nyt hallitus on käynnistänyt oudon menettelyn, joka voi tuhota Suomen asemaa kansainvälisessä yhteisössä. Miten hallituksemme olettaa jatkossa saavansa ymmärtämystä ja tukea ponnisteluilleen EU:ssa, jos Suomi osoittaa näin suoraviivaista ja tarkoitushakuista voimapolitiikka toista EU-valtiota kohtaan.